*
pinterest
qr
book cover

Ritmo Ti Puso

by Ven-Lyn A. Valdez
108 pages    66 reads    0 people's favorite    0 likes
fav Add as a Favorite     like Like it
 
5.5"x8.5" - Hardcover w/Glossy Laminate - Color Trade Book
Price: $36.79
Add to Cart      Preview Book
Share Book    

 
Other Formats Available For Purchase
5.5"x8.5" - Softcover w/Glossy Laminate - Color Trade Book
Price: $26.79   Add to Cart
About the Book

Ritmo Ni Ayat ket daniw maipanggep kadagiti marikrikna ken obserbasyon daytoy nagsurat (author). Iladladawanna ti panagayat ti pamilya, nasaayaat a pannakilangen ken dagiti agkakapintas a buya a mangmangted liwliwa ken mangtukay lumlumdaang a rikna.

Ni Ven-Lyn ket inladawanna ditoy dagiti padpadasna, dagiti pagkapsutanna ken dagiti banag a kayatna a gun-oden ken panangapresiarna kadagiti agduduma a pakasaritaan iti biag...

Features & Details
Created on: Jan-23-2019   Published on: Jan-23-2019
Format: 5.5"x8.5" - Hardcover w/Glossy Laminate - Color Trade Book
Theme: Poetry    Sales Term:  Everyone
Preview Limit: 15 Pages
 
About Author
author icon Poetry Planet
Joined: Feb-28-2018

Ti nagsurat ket ni Ven-Lyn A. Valdez, taga ,Sanchez Mira,Cagayan Valley, naiyanak idi Disyembre 14,1975.Maikadua nga anak da Venancio L.Valdez (decease).Nagadal diay Namuac Elementary School (now NSAES).Nagatendar ti sekundarya diay Namuac Academy ken Cagayan State University (Sanchez Mira Campus) ti kolehiyo.